Pristopna izjava k Pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN SK-02
1. Podatki o članu
Ime in priimek:
EMŠO ali enotna matična št. (tujec):
Davčna št.:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Stalni oz. začasni naslov (ulica):
Hišna številka:
Poštna številka:
Kraj:
Osebni dokument:
Potni list
Osebna izkaznica
Številka osebnega dokumenta:
Izdajatelj osebnega dokumenta:
Državljanstvo:
Telefonska št.:
E-pošta:
PRISTOPAM: k individualnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju po pokojninskem načrtu PN SK-02, ki ga izvaja Triglav, pokojninska družba, d.d.
2. Premija
Vpišite znesek premije:
Maksimalna premija znaša 5,844% bruto plače posameznika oz. 24% prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar v letu 2020 največ 2.819 EUR, minimalna premija znaša 300 EUR letno oz. 25 EUR mesečno.
3. Način plačila premije
Označite način plačila premije
Številka vašega bančnega računa (IBAN):
SI56
Banka:
Podatek o višini premije prejet do zadnjega dne v mesecu, se upošteva pri pripravi obremenitve za prihodnji mesec. S podpisom pooblaščam Triglav, pokojninsko družbo, d.d., da moji banki v izvršitev posreduje obremenitev mojega banč-nega računa za dogovorjeno višino premije 18. dne v mesecu in dovoljujem, da si Triglav, pokojninska družba, d.d. in banka za potrebe izvajanja tega pooblastila izmenjujeta za to potrebne podatke. Soglašam, da me prejemnik plačila pred izvršitvijo mesečne obremenitve ne obvešča. Soglasje velja do preklica oz. prekinitve zavarovanja.
4. Naložbena politika
Član bo vključen v Pokojninski načrt PN SK-02, ki izvaja naložbeno politiko življenjskega cikla v okviru Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Skupni pokojninski sklad sestavljajo Delniški, Mešani in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Vsak sklad izvaja drugačno naložbeno politiko, ki je prilagojena starosti člana. Več o naložbeni politiki preberite v priloženih dodatnih informacijah o skladih iz skupine skladov življenjskega cikla in v Pravilih upravljanja ter Izjavah o naložbeni politiki.

POJASNILO Z OPOZORILOM: Pravico imate izbirati med kritnimi skladi z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko ustrezno vaši starostni skupini ali kritni sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko kot sklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če nas s to izjavo ne obvestite o izbiri, se šteje, da ste izbrali kritni sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ustrezno vaši starostni skupini.

Ne želim, da se moje premije samodejno razporejajo v sklad glede na mojo starost. Želim, da se moje premije nalagajo v naslednji kritni sklad (izberite):
Delniški Skupni pokojninski sklad (izberejo lahko člani stari 44 let ali manj)
Mešani Skupni pokojninski sklad (izberejo lahko člani stari 54 let ali manj)
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (izberejo lahko vsi člani)

Če izberete sklad, ki ne ustreza vaši starosti, se bodo vaše premije razporejale v sklad, ki ustreza vaši starosti.
5. Upravičenec za primer smrti (v kolikor ne označite upravičencev gre za dedovanje po zakonu)
Izberite upravičenca:
6. Politična izpostavljenost člana
Triglav, pokojninska družba, d.d. je dolžna na podlagi 61. člena Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. L. RS št. 68/16 s spremembami in dopolnitvami) dolžna ugotoviti, ali je posameznik ob sklepanju poslovnega razmerja, izvajanju transakcij, izvajanju sprememb in izplačil iz zavarovalnih polic, politično izpostavljena oseba1.
Sem politično izpostavljena oseba in izvor sredstev s katerimi bom financiral dodatno pokojninsko zavarovanje je moja plača/drugo:
Nisem politično izpostavljena osebaUspešno ste izpolnili podatke za pristop v individualno shemo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pripravljeno vlogo za pristop lahko:


»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.