Naložbena politika in skladi

Člani imajo glede na svojo starost možnost izbrati naložbeno politiko, ki jo izvajajo Delniški, Mešani ali Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Vsak izmed navedenih skladov izvaja drugačno naložbeno politiko, ki je prilagojena starosti člana. Izbiro naložbene politike oz. sklada z ustrezno naložbeno politiko določi član ob sklenitvi zavarovanja, enkrat letno pa jo lahko z izpolnitvijo Zahtevek za spremembo naložbene politike, brezplačno spremeni.

Privzeta naložbena politika ob pristopu je naložbena politika življenjskega cikla.

Člani Triglav, pokojninske družbe, d.d.,  ki so k zavarovanju pristopili do junija 2016, z zbranimi sredstvi in mesečnimi vplačili še naprej ostanejo člani sklada, ki jim zagotavlja zajamčen donos (Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom). Člani mlajši od 55 let pa imajo možnost, da z varčevanjem nadaljujejo tudi v drugih skladih, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla. Za spremembo izpolnijo Zahtevek za spremembo naložbene politike.

Naložbena politika življenjskega cikla

Naložbeno politiko življenjskega cikla izvaja skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, ki ga tvorijo:
  • Delniški Skupni pokojninski sklad (namenjen članom, mlajšim od 45 let).
  • Mešani Skupni pokojninski sklad (namenjen članom, starim od vključno 45 do 55 let).
  • Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (namenjen članom, starim 55 let in več).
Član, ki ob pristopu izbere sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini je izbral naložbeno politiko življenjskega cikla. Skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla bo član s približevanjem upokojitvi prehajal v sklade z večjim deležem kratkoročno bolj varnih naložb (obveznice) in sicer v Mešani oz. Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.

Naložbena politika življenjskega cikla torej ni ena sama, temveč se prilagaja starosti člana. Bistvo naložbene politike življenjskega cikla je v tem, da si lahko mlajši člani, ki imajo pred seboj še dolgo obdobje do upokojitve, v začetnem obdobju varčevanja privoščijo agresivnejšo naložbeno politiko ter na dolgi rok dosežejo višjo donosnost. Glede na zgodovinske podatke agresivnejša naložbena politika dolgoročno ni znatno bolj tvegana od manj agresivne naložbene politike, ki je predvidena za starejše varčevalce.

»Bistvo naložbene politike življenjskega cikla je v tem, da član v času varčevanja prehaja med skladi z različnimi naložbenimi politikami. Ker imajo mlajši člani pred seboj še dolgo obdobje do upokojitve, si lahko v začetnem obdobju varčevanja privoščijo agresivnejšo naložbeno politiko in tako na dolgi rok dosežejo višjo donosnost.«

Vsak novi član, ki se odloči za varčevanje z naložbeno politiko življenjskega cikla bo ob sklenitvi zavarovanja razvrščen v sklad, ki izvaja naložbeno politiko primerno njegovi trenutni starosti. V tem skladu bo varčeval dokler ne dopolni starosti predpisane za naslednji sklad, v katerega bo samodejno prestopil in v njem nadaljeval z varčevanjem. Ob dopolnjenem 55. letu starosti bo zavarovanec samodejno prestopil v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (najmanj tvegan sklad) v katerem ostane do svoje upokojitve. S prehajanjem med različnimi skladi se prenašajo tudi zbrana sredstva članov.


Prikaz prehajanja med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla
Naložbena politika življenskega cikla

Naložbena politika po izbiri člana

Član, ima glede na svojo starost možnost izbrati tudi drugačno naložbeno politiko od privzete naložbene politike življenjskega cikla. Pri izbiri je omejen s starostjo, in sicer lahko izbere zgolj sklad, ki izvaja manj agresivno naložbeno politiko in je namenjeni starejšemu starostnemu razredu od tistega v katerega spada.

»Pričakovati je, da naložbene politike življenjskega cikla ne bodo izbrali le tisti člani, ki so izrazito nenaklonjeni tveganju.«

Skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla

Naložbeni cilj skupine skladov, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla je doseganje dolgoročne nadpovprečne kapitalske rasti, na podlagi kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti.

Delniški Skupni pokojninski sklad

Sklad je namenjen starostni skupini članov, ki še niso dopolnili 45. leta starosti. Delniški Skupni pokojninski sklad zasleduje med vsemi tremi skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla najbolj tvegano in potencialno najbolj donosno naložbeno politiko. Zaradi izrazito agresivne naložbene politike (bolj tvegane naložbe) lahko posameznik v dovolj dolgem času varčevanja v tem skladu pričakuje višji povprečni donos, vendar pa so nihanja v donosih in posledično v vrednosti sredstev lahko velika. Člani, ki varčujejo v tem skladu prevzemajo celotno naložbeno tveganje.

Pričakovan dolgoročni letni donos (izračunan glede na dolgoročne zgodovinske podatke skladov s primerljivo naložbeno politiko): 3,34 % - 9,23 %

Izjava o naložbeni politiki (Delniški Skupni pokojninski sklad)

Mešani Skupni pokojninski sklad

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 45. leta starosti do dopolnitve 55. leta starosti.
V primerjavi z Delniškim Skupnim pokojninskim skladom zasleduje Mešani Skupni pokojninski sklad nekoliko manj tvegano naložbeno politiko z manjšim deležem naložb v naložbenem razredu lastniških vrednostnih papirjev z večjim deležem naložb v razredu dolžniških vrednostnih papirjev - obveznic. Tako kot v Delniškem skladu, prevzema člani, ki varčujejo v tem skladu celotno naložbeno tveganje.

Pričakovan dolgoročni letni donos (izračunan glede na dolgoročne zgodovinske podatke skladov s primerljivo naložbeno politiko): 2,83 % - 5,96 %

Izjava o naložbeni politiki (Mešani Skupni pokojninski sklad)

Obvezniški sklad z zajamčenim donosom

Sklad je namenjen starostni skupini članov od vključno dopolnjenega 55. leta starosti dalje. Med vsemi skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla zasleduje najmanj tvegano naložbeno politiko s pretežnim deležem naložb v naložbenem razredu dolžniških vrednostnih papirjev - obveznic. Posamezniki, ki varčujejo v tem skladu prevzemajo le naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom. Zajamčena donosnost tega sklada je 25% višja od zakonsko predvidene minimalne zajamčene donosnosti.

Pričakovan dolgoročni letni donos (izračunan glede na dolgoročne zgodovinske podatke skladov s primerljivo naložbeno politiko): 1,91% - 3,27 %.
Izjava o naložbeni politiki (Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom)

Izbira sklada oz. naložbene politike

Ob pristopu k zavarovanju član z Izjavo o izbiri naložbene politike izbere ustrezen sklad oziroma naložbeno politiko. Za člana, ki ob pristopu k zavarovanju ne izpolni Izjave o izbira naložbene politike se šteje, da je izbral privzeto naložbeno politiko – naložbeno politiko življenjskega cikla in bo razvrščen v sklad, ki izvaja naložbeno politiko, ki ustreza njegovi starosti. V spodnjih razdelkih so predstavljene možnosti, ki jih ima član glede na svojo starost.

Člani, mlajši od 45 let

Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja mlajši od 45 let, lahko izbira med pristopom k Delniškemu, Mešanemu ali Obvezniškem Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom. S pristopom k Delniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop k Delniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu – Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop k Mešanemu Skupnemu pokojninskemu skladu
Možnost 3:
Pristop k Obvezniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 45. leta razporejale v Delniški Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 45 letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Delniškega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Mešani Skupni pokojninski sklad, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 55. letom starosti bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesena v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegovega 55. leta razporejale v Mešani Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 55 letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.

Člani, stari med 45 in vključno 54 let

Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja star med 45 in vključno 54 let, lahko izbira med pristopom k Mešanemu ali Obvezniškem Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom. S pristopom k Mešanemu Skupnemu pokojninskemu skladu bo član varčeval skladno s privzeto naložbeno politiko, ki je naložbena politika življenjskega cikla.

Možnost 1:
Pristop k Mešanemu Skupnemu pokojninskemu skladu - Naložbena politika življenjskega cikla
Možnost 2:
Pristop k Obvezniškemu Skupnemu pokojninskemu skladu z zajamčenim donosom
Tekoče premije člana se bodo do njegovega 55. leta razporejale v Mešani Skupni pokojninski sklad. Z dopolnjenim 55 letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve. Tekoče premije člana se bodo do njegove upokojitve razporejale v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.

Člani stari 55 let ali več

Član, ki je ob sklenitvi zavarovanja, star 55 let ali več lahko izbere zgolj naložbeno politiko življenjskega cikla, ki jo za to starost izvaja Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. V tem skladu bo član ostal do svoje upokojitve.

»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.