Naložbena politika življenjskega cikla

Vsi člani Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki so k zavarovanju pristopili do junija 2016 so člani sklada, ki jim zagotavlja zajamčen donos; Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. Z junijem 2016 omogočamo članom mlajšim od 55 let nadaljevanje z varčevanjem tudi v bolj tveganih in potencialno donosnejših skladih, in sicer sta mlajšim od 45 let na voljo Delniški in Mešani Skupni pokojninski sklad, članom starim med 45 in 54 let pa je na voljo Mešani Skupni pokojninski sklad. Za člane starejše od 55 let, zaradi krajše dobe do upokojitve, varčevanje v bolj tveganih skladih ni možno, zato bodo še naprej varčevali v skladu, ki jim zagotavlja zajamčen donos.

Naložbena politika, ki jo izvajajo kritni skladi Triglav, pokojninske družbe, d.d. (t.i. naložbeni življenjski cikel), je prilagojena starosti posameznika. Z naložbeno politiko življenjskega cikla, ki jo izvajajo kritni skladi (Delniški, Mešani, Obvezniški z zajamčenim donosom), članom naših skladov omogočamo doseganje potencialno višjih donosov in višje dodatne pokojnine.

Z možnostjo varčevanja v skladih, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, imajo člani naložbene možnosti za katere se lahko od maja 2016 kadarkoli opredelijo ter izpolnijo in pošljejo na Triglav, pokojninsko družbo, d.d., poseben Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad .

Za člane, ki Izjave ne izpolnijo in za starejše od 55 let, varčevanje še naprej poteka enako kot doslej; sredstva ostanejo v skladu z zajamčenim donosom (Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom), kamor se razporejajo tudi tekoče premije. 

Naložbeno politiko življenjskega cikla izvaja skupina skladov z različnimi naložbenimi politikami, prilagojenimi starosti članov; Delniški, Mešani in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.
Člani, ki se odločijo za nadaljevanje varčevanja v bolj tveganem in potencialno donosnejšem skladu, bodo skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla, v njem varčevali le do določene starosti, nato bodo prešli v naslednji sklad z večjim deležem kratkoročno bolj varnih naložb (obveznice). Člani bodo skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla, s približevanjem upokojitvi prehajali med skladi z različnimi naložbenimi politikami; Delniškim, Mešanim in Obvezniškim Skupnim pokojninskim skladom z zajamčenim donosom.

Kako poteka varčevanje člana, če izbere:

 • Delniški Skupni pokojninski sklad
  Za to možnost se lahko odločijo zgolj člani, stari 44 let ali manj. Član bo v ta sklad prenesel svoj celoten privarčevan znesek, v katerega se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 45 letom starosti bodo vsa njegova privarčevana sredstva iz Delniškega Skupnega pokojninskega sklada prenesena v Mešani Skupni pokojninski sklad, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 55. letom starosti pa se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
 • Mešani Skupni pokojninski sklad
  Za to možnost se lahko odločijo zgolj člani, stari 54 let ali manj. Član bo v ta sklad prenesel svoj celoten privarčevan znesek, v katerega se bodo razporejale tudi tekoče premije. Z dopolnjenim 55. letom starosti se bodo njegova privarčevana sredstva iz Mešanega Skupnega pokojninskega sklada prenesla v Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom, kamor se bodo razporejale tudi tekoče premije. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
 • Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom
  V tem skladu varčujejo člani stari 55 let ali več in vsi tisti, ki ne izpolnijo Izjave o izbiri naložbene politike. V tem skladu bo ostal član do svoje upokojitve.
Prikaz prehajanja med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla


Več informacij se nahaja tukaj.

Možnosti spremembe kritnega sklada, ki izvaja izbrano naložbeno politiko

Vsak član lahko odvisno od starosti, izbira med kritnimi skladi, ki izvajajo različno naložbeno politiko, in sicer:
 • Član, mlajši od 44 let; član lahko izbira med Delniškim, Mešanim in Obvezniškim Skupnim pokojninskim skladom z zajamčenim donosom. 
 • Član, star od 45 do vključno 54 let; član lahko izbira med Mešanim in Obvezniškim Skupnim pokojninskim skladom z zajamčenim donosom. 
 • Član, star 55 let in več; član nima možnosti izbire. Zanj je možen zgolj Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom. 
Pomembno:
Član lahko v času varčevanja enkrat letno zamenja kritni sklad, ki izvaja različno naložbeno politiko, pri čemer je pri izbiri naložbene politike omejen s svojo starostjo. Spremembo kritnega sklada član izvede z obrazcem Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad .
Člani lahko sredstva prenesejo tudi od drugega izvajalca, ki izvaja kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prenos sredstev izvede z obrazcem Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Več o značilnostih izvajanja naložbene politike življenjskega cikla se nahaja tukaj.

Brezplačno nezgodno zavarovanje

Triglav, pokojninska družba, d.d. zagotavlja vsem svojim članom – rednim plačnikom premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, brezplačno nezgodno zavarovanje za primere smrti in trajne izgube splošne delovne sposobnosti – 100 % invalidnost.

Osnovni podatki nezgodnega zavarovanja članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.

Zavarovalec:
Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Zavarovanec: Zavarovanec Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil kolektivno in/ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in je plačal oz. mu je plačal delodajalec premijo v preteklem ali predpreteklem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je določeno s pogodbo, v kateri je dogovorjena dinamika plačila premije zavarovanca, in sicer je lahko dinamika mesečna, četrtletna, polletna ali letna.

Začetek zavarovanja: Zavarovanje začne veljati s prvim dnem (ob 00.00) v naslednjem mesecu po plačilu premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Potek zavarovanja: Zavarovanje poteče z zadnjim dnem (ob 24.00) v mesecu, ko za zavarovanca drugič zaporedoma v dogovorjenih obračunskih obdobjih ni bila plačana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma z zadnjim dnem (ob 24.00) v mesecu preklica zavarovanja s strani zavarovalca ali zavarovalnice. 

Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Jamstvo: Velja za nezgode 24 ur, kjerkoli.

Upravičenec v primeru smrti: Dediči, ki so določeni na zadnji sklenjeni polici dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Upravičenec ostalo: Zavarovanec sam.

Zavarovalna premija: Premijo plača za zavarovanca Triglav, pokojninska družba, d.d.

Zavarovanje nevarnosti Zavarovana vsota
SMN, nezgodna smrt Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 7.500 EUR in ne manj kot 500 EUR.
INF, trajna izguba splošne delovne sposobnosti 

– 100 % trajna invalidnost
Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 15.000 EUR in ne manj kot 1.000 EUR.
Postopek prijave zavarovalnega primera: Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje zavarovanec oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb.

Brošura nezgodnega zavarovanja [Acrobat pdf]

Dodatni popusti pri Zavarovalnici Triglav

Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. je vključena v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet. V Triglav komplet lahko vključite vsa vaša zavarovanja, kakor tudi zavarovanja vaših družinskih članov. Več zavarovanj v kompletu pomeni višje popuste pri obnovitvi zavarovanj in dvojne popuste pri novih premoženjskih zavarovanjih. Za oblikovanje Triglav kompleta je dovolj, če imate polico premoženjskega (avtomobilskega) zavarovanja in dodatno pokojninsko zavarovanje Triglav, pokojninske družbe, d.d.. Tisti ki že imate Triglav komplet enostavno vključite vanj pokojninsko zavarovanje Triglav, pokojninske družbe, d.d. in pridobili boste dodatno odstotno točko popusta na kompletu. Če Triglav kompleta še nimate, se pridružite dobri polovici milijona Slovencev, ki jim komplet prinaša do 25% popusta pri obnovitvi in celo do 50% popusta pri novih zavarovanjih. Za sklenitev Triglav kompleta se obrnite na vašega zavarovalnega zastopnika ali obiščite prodajno mesto Zavarovalnice Triglav. Za več informacij o Triglav kompletu nas pokličite na 080 555 555 ali nam pišite na info@triglavpokojnine.si. Več o Triglav kompletu tudi na spletnem naslovu https://www.triglav.si/ugodnosti/triglav-komplet.  

Obrazci in dokumenti

Obrazci

Dokumenti

Brošure

Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d. vsako leto, do 31. 1. tekočega leta, članom na domači naslov pošljeta Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 31.12. preteklega leta. Člane letno obveščata o:
 • stanju sredstev na njihovih osebnih računih na dan 31. 12 v preteklem koledarskem letu,
 • višini vplačanih premij v preteklem koledarskem letu,
 • višini pripisov na podlagi zajamčenega oziroma dejanskega donosa,
 • znesku vstopnih stroškov za vsako plačilo posebej,
 • znesku izplačane odkupne vrednosti.

Pojasnilo POTRDILA O PRAVICAH IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

STANJE NA OSEBNEM RAČUNU ČLANA (ZNESKI V EUR):
Obvezniški Skupni
pokojninski sklad z
zajamčenim donosom*
Mešani Skupni
pokojninski sklad
Delniški Skupni
pokojninski sklad
Skupni znesek vplačil v letu 2020 0,00 0,00 1.200,00
Skupni znesek vstopnih stroškov v letu 2020 Vstopni stroški se v skladu s Pogodbo obračunavajo od vsakokratnega vplačila premije. 0,00 0,00 24,00
Skupni znesek ostalih** stroškov, ki jih je upravljavec odtegnil iz sredstev člana v letu 2020 Stroški upravljanja in poslovanja kritnih skladov Skupnega pokojninskega sklada, ki jih je član plačal posredno. Več o teh stroških v poglavju 2.2. v Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. 154,89 0,00 29,49
Skupni znesek vplačil iz naslova prenosa sredstev v letu 2020 Znesek višine sredstev, ki je bil na osnovi podanega Zahtevka člana za prenos sredstev od drugega izvajalca, izveden na pokojninski račun člana. 0,00 0,00 0,00
Znesek prenosa sredstev med skladi v letu 2020 Prenos sredstev med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla, se izvede na zahtevo člana ali ob izpolnitvi ustrezne starosti člana. 0,00 0,00 0,00
Znesek izplačane odkupne vrednosti v letu 2020 Izplačilo odkupne vrednosti sredstev se izvede na osnovi zahtevka člana za izplačilo sredstev ali ob izplačilu v obliki pokojninske rente.

Dvig sredstev in pokojninska renta pojasnjeno med odgovori na najpogostejša vprašanja.
0,00 0,00 0,00
Skupna (dejanska) vrednost privarčevanih sredstev na dan 31.12.2020 Skupna (dejanska) vrednost sredstev člana se izračuna na način, da se privarčevana sredstva obrestujejo z dejanskim donosom. Dejanska vrednost sredstev se iz meseca v mesec spreminja in je lahko v tekočem mesecu nižja od dejanske vrednosti sredstev v preteklem mesecu. 15.202,00 0,00 3.535,17
Zajamčena vrednost sredstev člana na dan 31.12.2020 Zajamčena vrednost sredstev člana se izračuna na način, da se privarčevana sredstva obrestujejo z zajamčenim donosom, ki ga predpisuje zakonodaja oz. pokojninski načrt in je vedno pozitiven. Zajamčena vrednost sredstev se iz meseca v mesec povečuje in ne more biti v tekočem mesecu nižja od zajamčene vrednosti sredstev v preteklem mesecu. Ob izplačilu sredstev (redno ali izredno prenehanje) pripada članu višja med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev člana Obvezniškega skupnega pokojninskega sklada z zajamčenim donosom.
Ob izplačilu sredstev (redno ali izredno prenehanje) pripada članu višja med zajamčeno in dejansko vrednostjo sredstev člana Obvezniškega skupnega pokojninskega sklada z zajamčenim donosom.
14.222,07 - -
Zajamčeni donos v letu 2020 Donos, ki ga je izvajalec skladno s predpisano zakonodajo oz. pokojninskim načrtom, dolžan pripisati članu na račun. 51,10 - -
*Članu s sredstvi v Obvezniškem Skupnem pokojninskem skladu z zajamčenim donosom pripada ob izplačilu višja med dejansko in zajamčeno vrednostjo.
**Gre za stroške upravljanja in poslovanja kritnih skladov Skupnega pokojninskega sklada, ki jih je član plačal posredno. Več o teh stroških v poglavju 2.2. v Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad, objavljenih na spletni strani www.triglavpokojnine.si.

Odgovori na najpogostejša vprašanja

DVIG SREDSTEV V ENKRATNEM ZNESKU?
Član kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so bila vplačana do 31. 12. 2012, je mogoče dvigniti kadarkoli po 10 letih od vključitve v zavarovanje. Sredstva, vplačana po 01. 01. 2013, pa je mogoče dvigniti šele ob upokojitvi, če je izpolnjen pogoj, da je višina zbranih sredstev, vplačanih po 01. 01. 2013, nižja od 5.000 EUR.
Sredstva individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanje je mogoče dvigniti kadarkoli in zanje ne veljajo nobene omejitve.
Če se odločite, da boste dvignili sredstva, izpolnite ustrezen obrazec Zahtevek za izplačilo sredstev, vendar vas pri tem opozarjamo na visoko davčno obremenitev, ki lahko vpliva tudi na ostale socialne transferje; znižanje ali izgubo npr. otroških dodatkov, plačilo vrtca, štipendije, socialne podpore.
Če se odločite za izplačilo odkupne vrednosti, se od zbranih sredstev obračuna 1 % izrednih izstopnih stroškov, 8,5-odstotni davek na zavarovalno storitev (če dvignete sredstva prej kot 10 let po vključitvi v zavarovanje) ter 25 % akontacije dohodnine – sledi še končni poračun pri letni dohodnini. Za podrobnejši obračun nas pokličite na 080 555 555 ali pošljite sporočilo na info@triglavpokojnine.si.

PRENOS SREDSTEV?
Ločimo med prenosom sredstev:
 • iz pokojninskega načrta druge družbe ali obratno,
 • internim prenosom sredstev med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla in se izvede na zahtevo člana ali ob izpolnitvi ustrezne starosti člana ter
 • prenosom iz individualne na individualno, iz kolektivne na kolektivno in iz individualne na kolektivno polico.

MIROVANJE - ZAČASNO ALI TRAJNO PRENEHANJE VPLAČEVANJA PREMIJ?
Potrebno je ločiti prenehanje plačevanja premij kolektivnega (vključitev prek delodajalca) in individualnega zavarovanja.
V primeru sklenjenega individualnega zavarovanja lahko član kadarkoli začasno ali trajno preneha z vplačevanjem premij. Za to je potrebno podati ustrezen zahtevek. Član ohrani tudi v času neplačevanja premij (t. i. mirovanje zavarovanja) vse pravice in lahko kadarkoli kasneje nadaljuje z vplačevanjem premij.
V primeru sklenjenega kolektivnega zavarovanja (preko delodajalca) so pogoji prenehanja plačevanja premij delodajalca in delojemalca določeni v Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta, sklenjeni med delodajalcem in zaposlenimi. Skladno s to pogodbo se delojemalci (zavarovanci) glede prenehanja plačevanja premij dogovarjajo z delodajalcem, ki obvešča Triglav, pokojninsko družbo, d.d..

VRSTE POKOJNINSKIH RENT V PONUDBI TRIGLAV, POKOJNINSKE DRUŽBE, D.D.?
Članom Triglav, pokojninske družbe, d.d. izplačuje dodatne pokojnine oz. pokojninske rente Zavarovalnica Triglav, ki ima v svoji ponudbi sledeče oblike pokojninskih rent:
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina; član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, v primeru smrti člana se renta ne deduje in riziko prevzema član.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 10-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 10. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 20-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 20. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 8. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 8. leta izplačevanja.
Po pravilniku o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu, se pokojninske rente izplačujejo mesečno. Če je znesek rente oziroma posamično izplačilo manjše od 30,00 evrov, pa se izplačujejo četrtletno, polletno ali letno.

Višina pokojninske rente je odvisna od starosti člana ob sklenitvi rente, spola in višine privarčevanih sredstev ter tablic smrtnosti. Pri renti, kjer obstaja možnost dedovanja, rento deduje zakoniti dedič oziroma upravičenec, ki ga član eksplicitno navede.

POSTOPEK PRIDOBITVE POKOJNINSKE RENTE?
Pokojninsko rento izberete s pomočjo informativnega izračuna, ki ga naročite s spodnjim elektronskim obrazcem. Informativni izračun lahko naročite tudi po telefonu na 080 555 555, po elektronski pošti na info@triglav.si.
Ko boste uradno upokojeni in ko boste izbrali želeno obliko pokojninske rente se za izdelavo »Ponudbe za zavarovanje za izplačevanje pokojninske rente« oglasite osebno na okencih za stranke osebnih zavarovanj na sedežu ene izmed Območnih enot Zavarovalnice Triglav:
 • OE Koper, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, telefonska št. 05 665 41 61
 • OE Nova Gorica, Kidričeva 21, 5000 Nova Gorica, telefonska št. 05 338 21 24
 • OE Postojna, Novi trg 5, 6230 Postojna, telefonska št. 05 728 22 46
 • OE Kranj, Bleiweisova 20, 4000 Kranj, telefonska št. 04 206 93 48
 • OE Ljubljana, Verovškova ulica 60B, 1000 Ljubljana, telefonska št. 01 580 65 68
 • OE Celje, Mariborska cesta 1, 3000 Celje, telefonska št. 03 422 61 93
 • OE Maribor, Ul. kneza Koclja 142000 Maribor, telefonska št. 02 228 45 74
 • OE Slovenj Gradec, Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, telefonska št. 02 882 56 31
 • OE Murska Sobota, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, telefonska št. 02 515 13 23
 • OE Trbovlje, Trg Franca Fakina 6, telefonska št. 03 565 27 03
 • OE Krško, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško, telefonska št. 07 481 82 31
 • OE Novo mesto, Novi trg 8, 8000 Novo mesto, telefonska št. 07 391 92 45
S seboj prinesite kopijo odločbe o upokojitvi ali kartice upokojenca, številko pogodbe, osebni dokument, bančno kartico, podatek o upravičencu/ih za primer smrti (ime in priimek, rojstni datum in sorodstveno razmerje). V kolikor bi želeli pričeti s prejemanjem pokojninske rente v naslednjem mesecu (deseti delovni dan) je potrebno vso dokumentacijo urediti pred iztekom tega meseca. Za dodatne informacije in vprašanja nas pokličite na 080 555 555 ali pišite na info@triglav.si.

KAKŠNO DODATNO POKOJNINO LAHKO PRIČAKUJEM?
Informacijo o pričakovani višini vaše dodatne pokojnine boste dobili s pomočjo informativnega izračuna dodatne pokojnine.

KAKŠEN UČINEK IMA ZAME DAVČNA OLAJŠAVA?
Davčna olajšava dodatnega pokojninskega zavarovanja je za člane najpomembnejša in ključna prednost pred ostalimi oblikami pokojninskega varčevanja, saj si posameznik z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine.
Učinek davčne olajšave ni enak za vse člane. Z informativnim izračunom davčne olajšave preverite do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni ob vplačilu premije.

KAKO SPREMENIM VIŠINO PREMIJE?
Če ste vključeni prek delodajalca (kolektivni zavarovanec) in želite spremeniti višino vaše premije, se obrnite na vašega delodajalca. V pomoč smo vam tudi na brezplačni telefonski številki 080 555 555.

Če vplačujete premije samostojno (individualni član), nas pokličite na brezplačno tel. št. 080 555 555 ali nam želeno spremembo višine premije javite na info@triglavpokojnine.si.


DODATNO (IZREDNO) LETNO VPLAČILO PREMIJE?
Član lahko kadarkoli v letu izvede dodatno vplačilo premije in s tem poveča izkoriščenost davčne olajšave (znižano plačilo ali povračilo dohodnine). Pri tem velja opozoriti, da z dodatnim vplačilom ne smete preseči maksimalne premije, ki znaša 5,844 % bruto plače posameznika oz. 2.819,09 EUR na leto.
Z informativnim izračunom davčne olajšave preverite, koliko dodatne premije še lahko doplačate in koliko dohodnine boste dobili povrnjene.
Za več informacij in pojasnila smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 555 555 ali na elektronskem naslovu info@triglavpokojnine.si.

MOŽNOSTI OB ZAMENJAVI DELODAJALCA?
Sredstva, zbrana na osebnem računu člana pri Triglav, pokojninski družbi, d.d., so v izključni lasti člana in zamenjava delodajalca nima nikakršnega vpliva na sredstva. Z zamenjavo delodajalca član ne more več vplačevati premij kolektivnega zavarovanja po pogodbi, sklenjeni z njegovim bivšim delodajalcem, ima pa možnosti nadaljevati z zavarovanjem na več načinov, odvisno od konkretne situacije:

UVELJAVITEV PRAVICE IZ NEZGODNEGA ZAVAROVANJA?
Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje član oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV?
Zavarovanec je dolžan sproti sporočati spremembe svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, navedba upravičencev v primeru smrti), da bo lahko prejemal vse potrebne informacije o zavarovanju z naše strani. V primeru spremembe osebnih podatkov je treba izpolniti Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in/ali naslova člana in ga poslati na naš naslov.
Svoje osebne podatke, s katerimi razpolaga Triglav, pokojninska družba, d.d., Ljubljana, lahko preverite tudi v spletni aplikaciji i.triglav.

SMRT ČLANA?
V primeru smrti člana se zbrana sredstva dedujejo na zakonite dediče oz. vnaprej določene upravičence. Za izplačilo morate izpolniti obrazec Zahtevek upravičencev za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki mu priložite priloge, opisane v obrazcu. Sredstva se izplačajo v 8 delovnih dneh od prejema popolne dokumentacije.
V primeru smrti člana, ki je tekoče vplačeval premije dodatnega pokojninskega zavarovanja in je smrt posledica nezgode, so upravičenci, ki so določeni v polici dodatnega pokojninskega zavarovanja, upravičeni do izplačila zavarovalne vsote. Postopek prijave zavarovalnega primera poteka ločeno od postopka izplačila sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlj oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

SREDSTVA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IMAM DRUGJE IN JIH ŽELIM PRENESTI NA RAČUN PRI TRIGLAV, POKOJNINSKI DRUŽBI, D.D.?
Prenos opravite tako, da nam na naš naslov (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana) pošljete Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prenos sredstev, privarčevanih v okviru individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ni mogoče prenesti na pokojninski račun kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vse v zvezi s prenosom uredimo mi.
V primeru nejasnosti nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 555 555 ali nam želeno spremembo višine premije javite na info@triglavpokojnine.si.

KAKO JE POSKRBLJENO ZA VARNOST SREDSTEV ČLANOV?
Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki natančno in nedvoumno ureja pravila na področju dejavnosti upravljanja skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Nadzor nad poslovanjem izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja izvajajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija za trg vrednostnih papirjev, zunanji in notranji revizor, skrbniška banka in posredno tudi Banka Slovenije. Dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko izvajajo le finančne inštitucije (pokojninske družbe, zavarovalnice in banke), ki so jim pristojne institucije podelile potrebna dovoljenja.
Zbrana sredstva članov so strogo ločena od sredstev družbe, ki izvaja dodatno pokojninsko zavarovanje, zato varnost sredstev tudi v primeru stečaja izvajalca ni ogrožena.

KAKŠNA JE NALOŽBENA POLITIKA POKOJNINSKIH SKLADOV TRIGLAV, POKOJNINSKE DRUŽBE, D.D.?
Naložbeni program Triglav, pokojninske družbe, d.d. (t.i. naložbeni življenjski cikel) je prilagojen starosti posameznika. Z njim članom naših skladov omogočamo doseganje potencialno višjih donosov in višje dodatne pokojnine. Sredstva članov se usmerjajo v različne naložbe, ki jih dovoljuje zakonodaja, in so podrobneje navedene v Izjavi o naložbeni politiki.
Več o naložbeni politiki si lahko preberete tukaj.

KAKŠNA JE DONOSNOST POKOJNINSKIH SKLADOV TRIGLAV, POKOJNINSKE DRUŽBE, D.D.?
Letni donosi naših pokojninskih skladov so objavljeni tukaj.

Pričakovan dolgoročni letni donos, ki je izračunan glede na dolgoročne zgodovinske podatke skladov s primerljivo naložbeno politiko:
 • Delniški Skupni pokojninski sklad; 3,8 % - 9,2 % 
 • Mešani Skupni pokojninski sklad; 3,2 % - 6 % 
 • Obvezniški sklad z zajamčenim donosom; 2,2 % - 3,3 %
Zakon predpisuje, da mora upravljavec v Obvezniškem skladu z zajamčenim donosom jamčiti za letno stopnjo donosnosti v višini najmanj 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. Triglav, pokojninska družba, d.d. jamči višjo minimalno donosnost, in sicer v višini 50 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom.
Članom se letno pripiše zajamčen donos in ustvarjen dobiček nad zajamčenim donosom, skladno s pokojninskim načrtom.

Komunikacija Triglav, pokojninske družbe, d.d. s člani

V Triglav, pokojninski družbi, d.d. si prizadevamo našim članom zagotavljati celovite, objektivne in pravočasne informacije v zvezi s sklenjenim zavarovanjem pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.. Na voljo je več medijev komuniciranja, prek katerih lahko člani Triglav, pokojninske družbe, d.d. stopijo v stik z nami in pridobijo ustrezne informacije:
 • i.triglav. Spletni vpogled v osebni pokojninski račun.
 • Brezplačna telefonska številka: 080 555 555.
 • Elektronska pošta. Komuniciranje prek elektronskega naslova info@triglavpokojnine.si.
 • Predstavitve za člane na zunanjih lokacijah.
 • Osebni obisk poslovalnice. Obiščete nas lahko na sedežu družbe (Dunajska cesta 22 v Ljubljani) od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00 ter v petek od 9.00 do 12.00. 
 • Spletna stran, na kateri tekoče objavljamo vse ključne in pomembne informacije.
Novost!
Zase in za svoje sodelavce naročite predstavitev Triglav, pokojninske družbe, d.d.. Zavedamo se, da je razumevanje vseh plati dodatnega pokojninskega zavarovanja zahtevno, iskanje vseh informacij pa mnogokrat zamudno. V ta namen smo se pripravljeni odzvati vašemu povabilu in na vaši lokaciji izvesti ustrezno predstavitev. Za izvedbo predstavitve zberite vsaj še pet zainteresiranih sodelavcev in nas obvestite o času in kraju izvedbe želene predstavitve.

Vprašajte nas!

 
 
 
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.