Letna poročila družbe

Triglav, pokojninska družba, d.d., Ljubljana ohranja vodilni tržni delež med specializiranimi izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja. Glede na zbrana sredstva članov, ki so konec leta 2019 znašala 340,7 mio EUR, dosegamo med vsemi ponudniki 19,6-odstotni tržni delež, s čimer smo največji specializirani ponudnik dodatnih pokojninskih zavarovanj. V letu 2019 se je obseg zbranih sredstev povečal za 38,0 mio EUR.

Letna poročila skladov

Upravljavec skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad je Triglav, pokojninska družba, d.d., ki sklade upravlja v skladu s pravili skrbnega in varnega poslovanja. Kritni skladi so last pokojninske družbe in so oblikovani kot ločeno premoženje in upravljani izključno v korist članov dodatnega zavarovanja.

Tekoče poslovanje skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

Naložbena politika življenjskega cikla v sklopu pokojninskega zavarovanja zasleduje izrazito dolgoročne finančne cilje. V skladih je strateška alokacija med naložbenimi razredi prilagojena zmožnosti prevzemanja tveganja članov v določeni starostni skupini in je podprta s statističnimi analizami zgodovinskih gibanj naložbenih razredov. Nihajnost na finančnih trgih in faza gospodarskega cikla lahko kratko oziroma srednjeročno vplivata na odstopanja od pričakovanih donosnosti skladov, ki se po zakonu vračanja k povprečju na dolgi rok uskladijo z ravnjo pričakovanih dolgoročnih donosnosti.

Tabela tekočega poslovanja Skupnega pokojninskega sklada
Datum Čista vrednost sredstev sklada (v mio EUR) Vrednost enote premoženja (VEP) Donos
1-mesečni donos 12-mesečni donos 36-mesečni donos
Delniški Skupni pokojninski sklad 30.09.2020 14,50 12,6947 -0,39% 2,59% 13,53%
Mešani Skupni pokojninski sklad 30.09.2020 20,48 11,7506 -0,22% 1,94% 8,68%
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (dosežen donos) 30.09.2020 318,75 10,8351 0,02% -0,39% 4,00%
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom (zajamčen donos) 0,03% 0,39% 1,54%

Naložbena poročila Skupnega pokojninskega sklada

Osnovne podatke o poslovanju in naložbah Skupnega pokojninskega sklada, ki ga tvorijo Delniški, Mešani in Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom objavljamo za vsako tromesečje v Naložbenem poročilu Skupnega pokojninskega sklada.

»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.