Naložbena politika življenjskega cikla

Naložbeno politiko življenjskega cikla, odvisno od pokojninskega načrta h kateremu član pristopi, izvaja Skupina kritnih skladov:

 • Skupni pokojninski sklad, ki jo tvorijo:
  > Delniški Skupni pokojninski sklad,
  > Mešani Skupni pokojninski sklad in
  > Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom.
 • Triglav PDPZ, ki jo tvorijo: 
  > Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Drzni,
  > Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zmerni in
  > Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - Zajamčeni.

Več o kritnih skladih in naložbeni politiki ter prehajanju med skladi se nahaja v razdelku Kritni skladi in naložbena politika.

Naložbeno politiko življenjskega cikla izvajata skupini kritnih skladov, Skupni pokojninski sklad in Triglav PDPZ, z različnimi naložbenimi politikami, prilagojenimi starosti članov.
Pomembno: 
Član lahko v času varčevanja enkrat letno zamenja kritni sklad, ki izvaja različno naložbeno politiko, pri čemer je pri izbiri naložbene politike omejen s svojo starostjo. Zahtevo za spremembo kritnega sklada član poda z enim izmed naslednjih zahtevkov: Člani lahko sredstva prenesejo tudi od drugega izvajalca, ki izvaja kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prenos sredstev se izvede z obrazcem Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Brezplačno nezgodno zavarovanje

Triglav, pokojninska družba, d.d. zagotavlja vsem svojim članom – rednim plačnikom premij dodatnega pokojninskega zavarovanja (velja za člane PN SK 01, PN SK-02, PN SK 03, PN TPD 04 in PN TPD 05), brezplačno nezgodno zavarovanje za primere smrti in trajne izgube splošne delovne sposobnosti – 100 % invalidnost.

Osnovni podatki nezgodnega zavarovanja članov Triglav, pokojninske družbe, d.d.

Zavarovalec:
Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Zavarovanec: Član Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki je sklenil kolektivno in/ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in je plačal oz. mu je plačal delodajalec premijo v preteklem ali predpreteklem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je določeno s pogodbo, v kateri je dogovorjena dinamika plačila premije člana, in sicer je lahko dinamika mesečna, četrtletna, polletna ali letna.

Začetek zavarovanja:Zavarovanje začne veljati s prvim dnem (ob 00.00) v naslednjem mesecu po plačilu premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Potek zavarovanja: Zavarovanje poteče z zadnjim dnem (ob 24.00) v mesecu, ko za člana drugič zaporedoma v dogovorjenih obračunskih obdobjih ni bila plačana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma z zadnjim dnem (ob 24.00) v mesecu preklica zavarovanja s strani zavarovalca ali zavarovalnice.

Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Jamstvo: Velja za nezgode 24 ur, kjerkoli.

Upravičenec v primeru smrti: Dediči, ki so določeni na zadnji sklenjeni polici dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Upravičenec ostalo: Član sam.

Zavarovalna premija: Premijo plača za člana Triglav, pokojninska družba, d.d.

Zavarovanje nevarnosti Zavarovana vsota
SMN, nezgodna smrt Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 7.500 EUR in ne manj kot 500 EUR.
INF, trajna izguba splošne delovne sposobnosti 
– 100 % trajna invalidnost
Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 15.000 EUR in ne manj kot 1.000 EUR.
Postopek prijave zavarovalnega primera: Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje član oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb.

Brošura nezgodnega zavarovanja [Acrobat pdf]

Predčasna dodatna starostna pokojnina

V primeru izgube pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja (npr. brezposelnost) so dohodki še nižji. Za delno pokritje njihovega izpada se član lahko odloči za prejemanje predčasne dodatne starostne pokojnine. Pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine član pridobi, ko dopolni 53 let in ko ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje. Član se lahko odloči, da se za izplačilo predčasne dodatne starostne pokojnine namenijo vsa zbrana sredstva na osebnem računu. Predčasna dodatna starostna pokojnina se izplačuje kot pokojninska renta v skladu z določili zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki veljajo za izplačevanje pokojninske rente ob uveljavitvi te pravice.

Dodatna družinska pokojnina (velja za člane PN-ZT-05 in PN-ZT-06)

Pokojninska načrta PN-ZT-05 in PN-ZT-06 Zavarovalnice Triglav, d. d., poleg dodatne starostne pokojnine, in predčasne dodatne starostne pokojnine, vključujeta tudi dodatno družinsko pokojnino z vključeno zavarovalnino za primer nezgodne smrti člana med vplačevanjem. Dodatni kritji sta članu zagotovljeni brez dodatnega plačila. V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplača zavarovalnino, ki znaša 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana. Upravičenci do dodatne družinske pokojnine so lahko samo osebe, ki so po obveznem pokojninskem sistemu upravičene do družinske oziroma vdovske pokojnine. Če je upravičenec do dodatne družinske pokojnine hkrati tudi upravičenec za primer smrti, prejme poleg dodatne družinske pokojnine še odkupno vrednost privarčevanih sredstev, zbranih na osebnem računu člana. V primeru nezgodne smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplača tudi zavarovalnino za primer nezgodne smrti v višini 100 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana.

Triglav komplet

Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Triglav pokojninske družbe je vključena v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet.
Triglav komplet je lojalnostni program, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovalcev Zavarovalnice Triglav.
V Triglav komplet se vključijo najpomembnejša in najbolj pogosta zavarovanja, ki jih imate vi in vaši družinski člani sklenjena pri Zavarovalnici Triglav ter družbah Triglav Pokojnine in Triglav Zdravje. Vključite lahko tudi varčevalne načrte, odprte pri družbi Triglav Skladi.

Na višino skupnega popusta vplivajo obstoječa in nova zavarovanja vseh članov Triglav kompleta, aktivni varčevalni načrti članov Triglav kompleta, popust iz naslova zvestobe ter popust za digitalno poslovanje posameznega člana Triglav kompleta.

Več o Triglav kompletu na spletnem naslovu: Triglav komplet.

Obrazci in dokumenti

Obrazci

Dokumenti

Triglav, pokojninska družba, d.d. Zavarovalnica Triglav, d.d.

Brošure

Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d. vsako leto, do 31. 01. tekočega leta, članom na domači naslov pošljeta Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 31. 12. preteklega leta. Člane letno obveščata o:
 • stanju sredstev na njihovih osebnih računih na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu,
 • višini vplačanih premij v preteklem koledarskem letu,
 • višini pripisov na podlagi zajamčenega oziroma dejanskega donosa,
 • znesku vstopnih stroškov za vsako plačilo posebej,
 • znesku izplačane odkupne vrednosti.

Pojasnilo POTRDILA O PRAVICAH IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
Triglav, pokojninske družbe, d.d.

Razpredelnica št. 2:
 • Med podatki o članu so tudi podatki o pokojninski polici in oznaki pokojninskega načrta.

Razpredelnica št. 3:
 • Skupno stanje sredstev nad razpredelnico prikazuje stanje na dan 31.12.2023;
 • Stanje sredstev na dan 31. 12. 2022 prikazuje dejansko stanje (št. enot x VEP) na dan 31.12.2022;
 • Zajamčeno stanje sredstev na dan 31. 12. 2022 prikazuje zajamčeno stanje sredstev (zajamčeno stanje se vodi le v zajamčenem skladu) v lanskem letu na dan 31.12.2022;
 • Znesek prenesenih sredstev med skladi v letu 2023 prikazuje morebiten prenos sredstev med skladi na polici v lanskem letu;
 • Skupni znesek vplačil iz naslova prenosa sredstev v letu 2023 prikazuje morebiten prenos sredstev iz drugih polic (oz. pokojninskih načrtov) na to polico v lanskem letu;
 • Izplačana odkupna vrednost sredstev v letu 2023 prikazujem morebitno bruto izplačilo v lanskem letu;
 • Znesek donosa v letu 2023 prikazuje znesek dejanskega donosa v lanskem letu;
 • Znesek zajamčenega donosa v letu 2023 prikazuje znesek zajamčenega donosa, ki je znašal v lanskem letu 0,04%;
 • Skupni znesek ostalih stroškov, ki jih je upravljavec odtegnil od sredstev člana v letu 2023 prikazuje posredne stroške (obratovalni stroški, stroški skrbniške banke,..);
 • Stanje sredstev na dan 31. 12. 2023 prikazuje dejansko stanje (št. enot x VEP) na dan 31.12.2023;
 • Zajamčeno stanje sredstev na dan 31. 12. 2023 prikazuje zajamčeno stanje sredstev (zajamčeno stanje se vodi le v zajamčenem skladu) v lanskem letu na dan 31.12.2023;

Pojasnilo POTRDILA O PRAVICAH IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
Zavarovalnice Triglav, d.d.

Razpredelnica št. 2:
 • Med podatki o članu so tudi podatki o pokojninski polici in oznaki pokojninskega načrta.

Razpredelnica št. 3:
 • Stanje sredstev na dan 31. 12. 2022 prikazuje dejansko stanje (št. enot x VEP) na dan 31.12.2022 na zmernem in drznem skladu oz. zajamčeno stanje na zajamčenem skladu na dan 31.12.2022;
 • Znesek prenesenih sredstev med skladi v letu 2023 prikazuje morebiten prenos sredstev med skladi na polici v lanskem letu;
 • Skupni znesek vplačil iz naslova prenosa sredstev v letu 2023 prikazuje morebiten prenos sredstev iz drugih polic (oz. pokojninskih načrtov) na to polico v lanskem letu;
 • Izplačana odkupna vrednost sredstev v letu 2023 prikazujem morebitno bruto izplačilo v lanskem letu;
 • Znesek donosa v letu 2023 prikazuje znesek dejanskega donosa v lanskem letu kritnih skladov TRIGLAV PDPZ – zmerni in TRIGLAV PDPZ – drzni ter zajamčen donos znesek zajamčenega donosa, ki je znašal v lanskem letu 0,04%;
 • Skupni znesek ostalih stroškov, ki jih je upravljavec odtegnil od sredstev člana v letu 2023 prikazuje posredne stroške (obratovalni stroški, stroški skrbniške banke,..);
 • Stanje sredstev na dan 31. 12. 2023 prikazuje dejansko stanje (št. enot x VEP) na dan 31.12.2023 na zmernem in drznem skladu oz. zajamčeno stanje na zajamčenem skladu na dan 31.12.2023.

Razpredelnica št. 4:
 • Stanje rezervacij Kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni na dan 31. 12. 2022 prikazuje stanje skupnih rezervacij (donos nad zajamčenim) in sorazmerni delež, ki pripada članu;
 • Izplačila iz naslova prenosa sredstev in prenehanja zavarovanj v letu 2023 prikazujejo zniževanje rezervacij zaradi prenehanj zavarovanj (ob izplačilu je član upravičen do sorazmernega dela rezervacij);
 • Znesek donosa v letu 2023 prikazuje dejanski donos v lanskem letu;
 • Skupni znesek ostalih stroškov v letu 2023 prikazuje posredne stroške, ki jih je upravljavec odtegnil od sredstev člana (obratovalni stroški, stroški skrbniške banke,..);
 • Stanje rezervacij Kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni na dan 31. 12. 2023 prikazuje stanje skupnih rezervacij (donos nad zajamčenim) in sorazmerni delež, ki pripada članu.

Odgovori na najpogostejša vprašanja

DVIG SREDSTEV V ENKRATNEM ZNESKU?
Član kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ima za sredstva, ki so bila vplačana do 31. 12. 2012, možnost dviga kadarkoli po 10 letih od vključitve v zavarovanje. Sredstva, vplačana po 01. 01. 2013, pa je mogoče dvigniti šele ob upokojitvi, če je izpolnjen pogoj, da je višina zbranih sredstev, vplačanih po 01. 01. 2013, nižja od 5.924,08 EUR.
Sredstva individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanje je mogoče dvigniti kadarkoli in zanje ne veljajo nobene omejitve.
Če se odločite, da boste dvignili sredstva, izpolnite ustrezen obrazec Zahtevek za izplačilo sredstev, vendar vas pri tem opozarjamo na visoko davčno obremenitev, ki lahko vpliva tudi na ostale socialne transferje; znižanje ali izgubo npr. otroških dodatkov, plačilo vrtca, štipendije, socialne podpore.
Če se odločite za izplačilo odkupne vrednosti, se od zbranih sredstev obračuna 1 % izrednih izstopnih stroškov, 8,5-odstotni davek na zavarovalno storitev (če dvignete sredstva prej kot 10 let po vključitvi v zavarovanje) ter 25 % akontacije dohodnine – sledi še končni poračun pri letni dohodnini. Za podrobnejši obračun nas pokličite na 080 555 555 ali pošljite sporočilo na info@triglav.si.

PRENOS SREDSTEV?
Ločimo med prenosom sredstev:
 • iz pokojninskega načrta druge družbe ali obratno,
 • internim prenosom sredstev med skladi, ki izvajajo naložbeno politiko življenjskega cikla in se izvede na zahtevo člana ali ob izpolnitvi ustrezne starosti člana ter
 • prenosom iz individualne na individualno, iz kolektivne na kolektivno in iz individualne na kolektivno polico.

MIROVANJE - ZAČASNO ALI TRAJNO PRENEHANJE VPLAČEVANJA PREMIJ?
Potrebno je ločiti prenehanje plačevanja premij kolektivnega (vključitev prek delodajalca) in individualnega zavarovanja.
V primeru sklenjenega individualnega zavarovanja lahko član kadarkoli začasno ali trajno preneha z vplačevanjem premij. Za to je potrebno podati ustrezen Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Član ohrani tudi v času neplačevanja premij (t. i. mirovanje zavarovanja) vse pravice in lahko kadarkoli kasneje nadaljuje z vplačevanjem premij.
V primeru sklenjenega kolektivnega zavarovanja (preko delodajalca) so pogoji prenehanja plačevanja premij delodajalca in delojemalca določeni v Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta, sklenjeni med delodajalcem in zaposlenimi. Skladno s to pogodbo se delojemalci (člani) glede prenehanja plačevanja premij dogovarjajo z delodajalcem, ki obvešča Triglav, pokojninsko družbo, d.d. ali Zavarovalnico Triglav, d.d..

VRSTE POKOJNINSKIH RENT V PONUDBI?
Članom Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. izplačuje dodatne pokojnine oz. pokojninske rente Zavarovalnica Triglav, d.d., ki ima v svoji ponudbi sledeče oblike pokojninskih rent:
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina; član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, v primeru smrti člana se renta ne deduje in riziko prevzema član.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 10-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 10. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 20-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 20. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 8. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 8. leta izplačevanja.
Po pravilniku o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu, se pokojninske rente izplačujejo mesečno. Če je znesek rente oziroma posamično izplačilo manjše od 30,00 evrov, pa se izplačujejo četrtletno, polletno ali letno.

Višina pokojninske rente je odvisna od starosti člana ob sklenitvi rente, spola in višine privarčevanih sredstev ter tablic smrtnosti. Pri renti, kjer obstaja možnost dedovanja, rento deduje zakoniti dedič oziroma upravičenec, ki ga član eksplicitno navede.

POSTOPEK PRIDOBITVE POKOJNINSKE RENTE?
Pokojninsko rento izberete s pomočjo informativnega izračuna, ki ga naročite s spodnjim elektronskim obrazcem. Informativni izračun lahko naročite tudi po telefonu na 080 555 555, po elektronski pošti na info@triglav.si.
Ko boste uradno upokojeni in ko boste izbrali želeno obliko pokojninske rente se za izdelavo »Ponudbe za zavarovanje za izplačevanje pokojninske rente« oglasite osebno na okencih za stranke osebnih zavarovanj na sedežu ene izmed Območnih enot Zavarovalnice Triglav:
 • OE Koper, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, telefonska št. 05 665 41 61
 • OE Nova Gorica, Kidričeva 21, 5000 Nova Gorica, telefonska št. 05 338 21 24
 • OE Postojna, Novi trg 5, 6230 Postojna, telefonska št. 05 728 22 46
 • OE Kranj, Bleiweisova 20, 4000 Kranj, telefonska št. 04 206 93 48
 • OE Ljubljana, Verovškova ulica 60B, 1000 Ljubljana, telefonska št. 01 580 65 68
 • OE Celje, Mariborska cesta 1, 3000 Celje, telefonska št. 03 422 61 93
 • OE Maribor, Ul. kneza Koclja 142000 Maribor, telefonska št. 02 228 45 74
 • OE Slovenj Gradec, Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, telefonska št. 02 882 56 31
 • OE Murska Sobota, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, telefonska št. 02 515 13 23
 • OE Trbovlje, Trg Franca Fakina 6, telefonska št. 03 565 27 03
 • OE Krško, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško, telefonska št. 07 481 82 31
 • OE Novo mesto, Novi trg 8, 8000 Novo mesto, telefonska št. 07 391 92 45
S seboj prinesite kopijo odločbe o upokojitvi ali kartice upokojenca, številko pogodbe, osebni dokument, bančno kartico, podatek o upravičencu/ih za primer smrti (ime in priimek, rojstni datum in sorodstveno razmerje). V kolikor bi želeli pričeti s prejemanjem pokojninske rente v naslednjem mesecu (deseti delovni dan) je potrebno vso dokumentacijo urediti pred iztekom tega meseca. Za dodatne informacije in vprašanja nas pokličite na 080 555 555 ali pišite na info@triglav.si.

KAKŠNO DODATNO POKOJNINO LAHKO PRIČAKUJEM?
Informacijo o pričakovani višini vaše dodatne pokojnine boste dobili s pomočjo informativnega izračuna dodatne pokojnine.

KAKŠEN UČINEK IMA ZAME DAVČNA OLAJŠAVA?
Davčna olajšava dodatnega pokojninskega zavarovanja je za člane najpomembnejša in ključna prednost pred ostalimi oblikami pokojninskega varčevanja, saj si posameznik z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine.
Učinek davčne olajšave ni enak za vse člane. Z informativnim izračunom davčne olajšave preverite do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni ob vplačilu premije.

KAKO SPREMENIM VIŠINO PREMIJE?
Če ste vključeni prek delodajalca (kolektivni član) in želite spremeniti višino vaše premije, se obrnite na vašega delodajalca. V pomoč smo vam tudi na brezplačni telefonski številki 080 555 555.

Če vplačujete premije samostojno (individualni član), nas pokličite na brezplačno tel. št. 080 555 555 ali nam želeno spremembo višine premije javite na info@triglav.si.


DODATNO (IZREDNO) LETNO VPLAČILO PREMIJE?
Član lahko kadarkoli v letu izvede dodatno vplačilo premije in s tem poveča izkoriščenost davčne olajšave (znižano plačilo ali povračilo dohodnine). Pri tem velja opozoriti, da z dodatnim vplačilom ne smete preseči maksimalne premije, ki znaša 5,844 % bruto plače posameznika oz. 2.903,66 EUR na leto.
Z informativnim izračunom davčne olajšave preverite, koliko dodatne premije še lahko doplačate in koliko dohodnine boste dobili povrnjene.
Za več informacij in pojasnila smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 555 555 ali na elektronskem naslovu info@triglav.si.

MOŽNOSTI OB ZAMENJAVI DELODAJALCA?
Sredstva, zbrana na osebnem računu člana pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. ali pri Zavarovalnici Triglav, d.d. so v izključni lasti člana in zamenjava delodajalca nima nikakršnega vpliva na sredstva. Z zamenjavo delodajalca član ne more več vplačevati premij kolektivnega zavarovanja po pogodbi, sklenjeni z njegovim bivšim delodajalcem, ima pa možnosti nadaljevati z zavarovanjem na več načinov, odvisno od konkretne situacije:

UVELJAVITEV PRAVICE IZ NEZGODNEGA ZAVAROVANJA?
Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje član oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

UVELJAVITEV PRAVICE IZ NASLOVA ZAVAROVANJA DODATNE DRUŽINSKE POKOJNINE?
Člani vključeni v pokojninska načta Zavarovalnice Triglav PN-ZT-05 in PN-ZT-06 imajo v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja, omogočeno dodatno kritje družinske pokojnine.

V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine upravičenec pridobi pravico za izplačilo dodatne družinske pokojnine. Upravičenec za dodatno družinsko pokojnino je lahko samo oseba, ki je po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju upravičena do družinske oziroma vdovske pokojnine: zakonski ali zunajzakonski partner člana, otrok, pastorek, vnuk ali drug otrok brez staršev, ki ga je član preživljal, starš (oče in mati, očim in mačeha) ali posvojitelj, ki ga je član preživljal, brat ali sestra, ki jo je član preživljal do svoje smrti in nima lastnih sredstev za preživljanje. Pravico do dodatne družinske pokojnine upravičenec uveljavi s pisno zahtevo, ki jo predloži zavarovalnici. K zahtevi je dolžan priložiti naslednje listine: polico; dokazilo o smrti člana; dokaz o tem, da ga je bil član dolžan preživljati, če ne gre za zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma članovega otroka; dokaz, da ima pravico zahtevati izplačilo, če to ni razvidno že iz police. Ob izplačevanju dodatne družinske pokojnine nastane obveznost plačati davek – tj. dohodnino – v skladu z ZDoh-2.

SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV?
Član je dolžan sproti sporočati spremembe svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, navedba upravičencev v primeru smrti), da bo lahko prejemal vse potrebne informacije o zavarovanju z naše strani. V primeru spremembe osebnih podatkov je treba izpolniti Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in / ali naslova člana in ga poslati na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Osebna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Svoje osebne podatke, s katerimi razpolaga Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., lahko preverite tudi v spletni aplikaciji i.triglav.

SMRT ČLANA?
V primeru smrti člana se zbrana sredstva dedujejo na zakonite dediče oz. vnaprej določene upravičence. Za izplačilo morate izpolniti obrazec Zahtevek upravičencev za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki mu priložite priloge, opisane v obrazcu. Sredstva se izplačajo v 8 delovnih dneh od prejema popolne dokumentacije.
V primeru smrti člana, ki je tekoče vplačeval premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (velja za pokojninske načrte PN SK 01, PN SK-02, PN SK 03, PN-ZT-05, PN-ZT-06, PN TPD 04 in PN TPD 05) in je smrt posledica nezgode, so upravičenci, ki so določeni v polici dodatnega pokojninskega zavarovanja, upravičeni do izplačila zavarovalne vsote. Postopek prijave zavarovalnega primera poteka ločeno od postopka izplačila sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Takoj ko je mogoče oz. takoj po dogodku pošlje dedič oz. upravičenec pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d. d.) in o nezgodi obvesti zavarovalca (Triglav, pokojninska družba, d.d.). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).

SREDSTVA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IMAM DRUGJE IN JIH ŽELIM PRENESTI NA RAČUN PRI TRIGLAV, POKOJNINSKI DRUŽBI, D.D. ALI NA RAČUN PRI ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D.D.?
Prenos opravite tako, da nam na naslov Zavarovalnico Triglav, d.d., Osebna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana pošljete Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prenos sredstev, privarčevanih v okviru individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ni mogoče prenesti na pokojninski račun kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vse v zvezi s prenosom uredimo mi. V primeru nejasnosti nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 555 555 ali nam želeno spremembo višine premije javite na info@triglav.si.

KAKO JE POSKRBLJENO ZA VARNOST SREDSTEV ČLANOV?
Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki natančno in nedvoumno ureja pravila na področju dejavnosti upravljanja skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja. Nadzor nad poslovanjem izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja izvajajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija za trg vrednostnih papirjev, zunanji in notranji revizor, skrbniška banka in posredno tudi Banka Slovenije. Dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko izvajajo le finančne inštitucije (pokojninske družbe, zavarovalnice in banke), ki so jim pristojne institucije podelile potrebna dovoljenja.
Zbrana sredstva članov so strogo ločena od sredstev družbe, ki izvaja dodatno pokojninsko zavarovanje, zato varnost sredstev tudi v primeru stečaja izvajalca ni ogrožena.


KAKŠNA JE NALOŽBENA POLITIKA POKOJNINSKIH SKLADOV?
Naložbeni program članov Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. (t.i. naložbeni življenjski cikel) je prilagojen starosti posameznika. Član Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d., v okviru pokojninskega načrta varčuje v enem izmed skupin kritnih skladov, in sicer:
Z naložbeno politiko življenjskega cikla posamezne Skupine kritnih skladov, članom omogočamo doseganje potencialno višjih donosov in višje dodatne pokojnine. Sredstva članov se usmerjajo v različne naložbe, ki jih dovoljuje zakonodaja. Več o naložbeni politiki si lahko preberete tukaj.

KAKŠNA JE DONOSNOST POKOJNINSKIH SKLADOV?
Donosi pokojninskih skladov so objavljeni na povezavi posamezne družbe:
 • Triglav, pokojninska družba, d.d. > več
 • Zavarovalnica Triglav, d.d. > več
Zakon predpisuje, da mora upravljavec v Obvezniškem Skupnem pokojninskem skladu z zajamčenim donosom in v Kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – Zajamčeni, jamčiti za letno stopnjo donosnosti v višini najmanj 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d. jamčita višjo minimalno donosnost, in sicer je zajamčena donosnost kritnih skladov z zajamčenim donosom 25% višja od zakonsko predvidene minimalne zajamčene donosnosti.
Članom se letno pripiše zajamčen donos in ustvarjen dobiček nad zajamčenim donosom, skladno s pokojninskim načrtom.

Komunikacija s člani

Prizadevamo si, da našim članom zagotavljamo celovite, objektivne in pravočasne informacije v zvezi s sklenjenim dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Na voljo je več medijev komuniciranja, prek katerih lahko člani stopijo v stik z nami in pridobijo ustrezne informacije:
 • i.triglav. Spletni vpogled v osebni pokojninski račun.
 • Brezplačna telefonska številka: 080 555 555.
 • Elektronska pošta. Komuniciranje prek elektronskega naslova info@triglav.si.
 • Predstavitve za člane na zunanjih lokacijah.
 • Osebni obisk poslovalnic. Obiščete nas lahko na sedežu družbe (Dunajska cesta 22 v Ljubljani) od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00 ter v petek od 9.00 do 12.00, ali v kateri od poslovalnic Zavarovalnice Triglav, d.d. (Poslovalnice Zavarovalnice Triglav, d.d.) v času uradnih ur.
 • Spletna stran, na kateri tekoče objavljamo vse ključne in pomembne informacije.
Izkoristite priložnost!
Zase in za svoje sodelavce naročite predstavitev (lahko tudi spletno predstavitev) dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zavedamo se, da je razumevanje vseh plati dodatnega pokojninskega zavarovanja zahtevno, iskanje vseh informacij pa mnogokrat zamudno. V ta namen smo se pripravljeni odzvati vašemu povabilu in na vaši lokaciji ali preko digitalne poti, izvesti ustrezno predstavitev. Za izvedbo predstavitve zberite vsaj še pet zainteresiranih sodelavcev in nas obvestite o času in kraju izvedbe želene predstavitve.

Vprašajte nas!

 
 
 
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.